Femmy Otten

6/57PreviousNextOverview

Femmy Otten, Untitled, 2017
Femmy OttenUntitled2017epoxy, acrylic on burlwood18 x 26 x 3,5 cm